ریچتراک
stage-etv-c16-c20.jpg

ریچتراک 1.6 الی 2 تن
با قابلیت کارکرد داخل و خارج انبار

4250 - 7400 میلیمتر
4250 - 7400 میلیمتر
1600 - 2000 کیلوگرم
1600 - 2000 کیلوگرم
stage-etv-318-320-325-etm-325.jpg

ریچتراک 1.8 الی 2.5 تن

4250 - 14000 میلیمتر
4250 - 14000 میلیمتر
1800 - 2500 کیلوگرم
1800 - 2500 کیلوگرم
stage-etv-etm-214-216.jpg

ریچتراک 1.3 تن با پکیج سردخانه ای

4250 - 10700 میلیمتر
4250 - 10700 میلیمتر
1300 کیلوگرم
1300 کیلوگرم
stage-etv-etm-214-216.jpg

ریچتراک 1 الی 1.6 تن

4550 - 10700 میلیمتر
4550 - 10700 میلیمتر
1000 - 1600 کیلوگرم
1000 - 1600 کیلوگرم
stage-etv-216i.jpg

ریچتراک 1.6 تن
باطری لیتیومی

4550 - 10700 میلیمتر
4550 - 10700 میلیمتر
1600 - 1600 کیلوگرم
1600 - 1600 کیلوگرم
stage-etv-q20-q25.jpg

ریچتراک 2 الی 2.5 تن
با قابلیت گردش به چند جهت

4250 - 10700 میلیمتر
4250 - 10700 میلیمتر
2000 - 2500 کیلوگرم
2000 - 2500 کیلوگرم