جک پالت دستی
stage-am-v05.jpg

جک پالت دستی 0.5 تن

390 - 390 میلیمتر
390 - 390 میلیمتر
500 - 500 کیلوگرم
500 - 500 کیلوگرم
stage-am-i20-i20p.jpg

جک پالت دستی استیل
2 تن

120 - 120 میلیمتر
120 - 120 میلیمتر
2000 - 2000 کیلوگرم
2000 - 2000 کیلوگرم
stage-am-15i.jpg

جک پالت دستی 1.5 تن

120 - 120 میلیمتر
120 - 120 میلیمتر
1500 - 1500 کیلوگرم
1500 - 1500 کیلوگرم
stage-am-g20.jpg

جک پالت دستی استیل
2 تن

122 - 122 میلیمتر
122 - 122 میلیمتر
2000 - 2000 کیلوگرم
2000 - 2000 کیلوگرم
stage-am-30.jpg

جک پالت دستی 3 تن

120 - 120 میلیمتر
120 - 120 میلیمتر
3000 - 3000 کیلوگرم
3000 - 3000 کیلوگرم
stage-amx-10-10e.jpg

جک پالت دستی قیچی
1 تن

714 - 714 میلیمتر
714 - 714 میلیمتر
1000 - 1000 کیلوگرم
1000 - 1000 کیلوگرم
stage-hc-110.jpg

استاکرنیمه برقی 1 تن

1600 - 3000 میلیمتر
1600 - 3000 میلیمتر
1000 - 1000 کیلوگرم
1000 - 1000 کیلوگرم
stage-am-22.jpg

جک پالت دستی 2.2 تن

122 - 122 میلیمتر
122 - 122 میلیمتر
2200 - 2200 کیلوگرم
2200 - 2200 کیلوگرم
stage-amw-22-22p.jpg

جک پالت دستی توزین دار
2.2 تن

122 - 122 میلیمتر
122 - 122 میلیمتر
2200 - 2200 کیلوگرم
2200 - 2200 کیلوگرم
stage-amx-i15-i15p-i15e-i15ep.jpg

جک پالت دستی 1.5 تن

710- 710 میلیمتر
710- 710 میلیمتر
1500 - 1500 کیلوگرم
1500 - 1500 کیلوگرم