لیفتراک برقی
4.jpg

لیفتراک برقی چهار چرخ
2.5 الی 3 تن

2900 - 7500 میلیمتر
2900 - 7500 میلیمتر
2500 - 3000 کیلوگرم
2500 - 3000 کیلوگرم
3.jpg

لیفتراک برقی چهار چرخ
1.6 الی 2 تن

2900 - 7000 میلیمتر
2900 - 7000 میلیمتر
1600 - 2000 کیلوگرم
1600 - 2000 کیلوگرم
2.jpg

لیفتراک برقی سه چرخ
1.3 الی 2 تن

2020 - 7000 میلیمتر
2020 - 7000 میلیمتر
1300 - 2000 کیلوگرم
1300 - 2000 کیلوگرم
efg-112-stage-picture-1.jpg

لیفتراک برقی سه چرخ
  1.2 تن

2900 - 7000 میلیمتر
2900 - 7000 میلیمتر
 1200 کیلوگرم
1200 کیلوگرم
stage-efg-535k-540k-540-545k-545-550-s40-s50.jpg

لیفتراک برقی چهار چرخ
3.5 الی 5 تن

2480 - 7500 میلیمتر
2480 - 7500 میلیمتر
3500 - 5000 کیلوگرم
3500 - 5000 کیلوگرم