راهروباریک
stage-ekx-410-412-514-516k-516.jpg

راهروباریک
1 الی 1.6 تن
Man Up

3000 - 18500 میلیمتر
3000 - 18500 میلیمتر
1000 - 1600 کیلوگرم
1000 - 1600 کیلوگرم
stage-etx-513-515.jpg

راهروباریک
1.2 الی 1.5 تن
Man Down

3000 - 13000 میلیمتر
3000 - 13000 میلیمتر
1200 - 1500 کیلوگرم
1200 - 1500 کیلوگرم
stage-efx-410-413.jpg

راهروباریک
1 الی 1.25 تن
Man Down

3000 - 7000 میلیمتر
3000 - 7000 میلیمتر
1000 - 1250 کیلوگرم
1000 - 1250 کیلوگرم