استاکر برقی نشسته
stage-esd-120-220.jpg

استاکر برقی نشسته
2 تن

1660 - 1960 میلیمتر
1660 - 1960 میلیمتر
2000 - 2000 کیلوگرم
2000 - 2000 کیلوگرم
stage-esc-214-214z-216-216z.jpg

استاکر برقی نشسته
1.4 الی 1.6 تن

2800 - 6200 میلیمتر
2800 - 6200 میلیمتر
1400 - 1600 کیلوگرم
1400 - 1600 کیلوگرم