اُردرپیکر برقی2تن - شرکت یونگهاینریش آلمان
700 - 700 میلیمتر
700 - 700 میلیمتر
2000 -2000کیلوگرم
2000 -2000کیلوگرم

اُردرپیکر ECD 320

گالری تصاویر

محصولات مشابه

stage-ecd-320.jpg

اُردرپیکر 2 تن

700 - 700 میلیمتر
700 - 700 میلیمتر
2000 - 2000 کیلوگرم
2000 - 2000 کیلوگرم
stage-ece-320.jpg

اُردرپیکر 2 تن

750 - 750 میلیمتر
750 - 750 میلیمتر
2000 - 2000 کیلوگرم
2000 - 2000 کیلوگرم
stage-eks-210-312.jpg

اُردرپیکر 1.2 الی 1 تن

3000 - 11500 میلیمتر
3000 - 11500 میلیمتر
1000 - 1200 کیلوگرم
1000 - 1200 کیلوگرم
stage-ece-310.jpg

اُردرپیکر 1 تن

750 - 750 میلیمتر
750 - 750 میلیمتر
1000 - 1000 کیلوگرم
1000 - 1000 کیلوگرم
stage-eks-110.jpg

اُردرپیکر 1 تن

1000 - 2800 میلیمتر
1000 - 2800 میلیمتر
1000 - 1000 کیلوگرم
1000 - 1000 کیلوگرم
stage-ece-220-225.jpg

اُردرپیکر 2 الی 2.5 تن

125 - 125 میلیمتر
125 - 125 میلیمتر
2500 - 2000 کیلوگرم
2500 - 2000 کیلوگرم
stage-ekm-202.jpg

اُردرپیکر 100 کیلوگرم

3000 - 3000 میلیمتر
3000 - 3000 میلیمتر
100 - 100 کیلوگرم
100 - 100 کیلوگرم