ریچتراک 1/6 تن باطری لیتیومی - یونگ هاینریش آلمان
4550 - 10700 میلیمتر
4550 - 10700 میلیمتر
1600 -1600 کیلوگرم
1600 -1600 کیلوگرم

ریچتراک ETV 216i

گالری تصاویر

Model Overview

etv-216i.png

محصولات مشابه

stage-etv-c16-c20.jpg

ریچتراک 1.6 الی 2 تن

4250 - 7400 میلیمتر
4250 - 7400 میلیمتر
1600 - 2000 کیلوگرم
1600 - 2000 کیلوگرم
stage-etv-318-320-325-etm-325.jpg

ریچتراک 1.8 الی 2.5 تن

4250 - 13000 میلیمتر
4250 - 13000 میلیمتر
1800 - 2500 کیلوگرم
1800 - 2500 کیلوگرم
stage-etv-etm-214-216.jpg

ریچتراک 1.4 الی 1.6 تن

4550 - 10700 میلیمتر
4550 - 10700 میلیمتر
1600 - 1400 کیلوگرم
1600 - 1400 کیلوگرم
stage-etv-216i.jpg

ریچتراک 1.6 تن

4550 - 10700 میلیمتر
4550 - 10700 میلیمتر
1600 - 1600 کیلوگرم
1600 - 1600 کیلوگرم
stage-etv-110-112.jpg

ریچتراک 1 الی 1.2 تن

4550 - 7100 میلیمتر
4550 - 7100 میلیمتر
1200 - 1000 کیلوگرم
1200 - 1000 کیلوگرم
stage-etv-q20-q25.jpg

ریچتراک 2 الی 2.5 تن

4250 - 7100 میلیمتر
4250 - 7100 میلیمتر
2500 - 2000 کیلوگرم
2500 - 2000 کیلوگرم